is toegevoegd aan uw favorieten.

Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen staat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R IJ K D O M. 87

mao-t bij een verzamelde. Wanneer hij naar Afri„ ka overftak, had hij geen enkel fchip. De Wan„ daalen waren volftrekt onkundig in de zeevaart; en L in hunne onderneemingen ter zee, hadden zr| zich L eeniglijk bediend van vaartuigen, waarmede zij ,, lan°-s de oevers voeren. Zoo dra Genferic zich 1,„ meefter van Karthago zag, was hij bedacht, om j, Zich eene zoo voordeelige haven te nutte te maa„ ken: hij kocht fchepen van Zeeroovers, terwijl men L andere bouwde; hij nam vreemde matroozen en L ftierlieden in dienst, om 'er onder zijn volk aan L, te kweeken; hij deed zijne krijgsknechten in de verIk richtingen van den zeedienst oefenen, en wel haast L, rustte hij eene vloot uit, bekwaam, om aan de over-

„ zijde der zee den fchrik zijner wapenen te brenL gen. Om zijne krachten ter zee eerst te beproe-

,, ven, deed hij eene landing in Sicilië, verwoestte het land, en belegerde Syrakufe" f>> Hier uit (zo 't fchijnt) zoude men moeten opmaaïken dat de volken, welke op het roomfche Rijk, en in !rGallië waren gevallen, ie. geen kunde van de fcheepI vaart hadden; 't welk niette verwonderen zoude zijn, •nademaal zij verre van de zee waren afgekomen: ae. dat Lij zich enkelijk bediend hadden van fchepen,bekwaam, t om langs de oevers of kusten te vaaren: 3e. dat er evenIwel fchepen waren, met welken men ter zee voer; |en ook zeeroovers, welke de zee onveilig maakten:

4- dat Genferic gelegenheid vond, om fchepen te bou! wén; en vreemde matroozen en ftierlieden in zijnen dienst < te krijgen: se. dat hij, in korten tijd, eene vloot wist uit t te rusten, bekwaam, om aan de overzijde der zee den 1 fchrik zijner wapenen te brengen. Wanneer men evenj wel bij M o r 1 s o t u s ( b), van verfcheiden tochten 1 doo.r

(O Le Beau Hijl. du Bas Emp. T. VIL f H3I (£) Orbis Marlt. Lib. IL C. u

F 4