is toegevoegd aan uw favorieten.

Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen staat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A A G E F.

Placaet beroerende 't visfchen mee vluwen ende volgerye , op de Maze vanden Putten voor de Loene. In date den i 7e. No» vember i 551. (Groot Plac. B, Vol. 11. blz, 2065. en volg.)

Onfen Lieven ende beminden die Stadthoudef Gene-* rael, die Eerfte ende andere Luyden van onfen Ka-* de in Hollant, Zeelant ende Vrieslant, Saluyc ende dileétie, Alfoo tot onfer kennisfe gekomen is , dat vete ende di-. verfche Perfoonen hen vervorderen te visfchen met Vlu» wen ende volgerye opter Maze van den Putte voor de Loene, twelck ia van den Wefterfchen Hoofde der FJaven van Rotterdam tot in den,Diepe van der Zee, fon* der des confent ghenomen te hebben van onfen Vroon-> meefters, Rentmeefter van Vroon e («), ende dat ergeris vorderen. hen oock den Vroonvifch die fy aldaer van* gen te verduylteren , ende niet te brengen ten Afflage, ter plaetfen daer wy onfe behoorlijcke Vroon recouvreren mogen (b)3 dat ons niet en ltaet te lyden, Soo i s-y dat wy tot confervatie van onfe Domeynen ende hoog-» heyt (c), ende omme ghetijeke ende andere fraudert

te

(a) Confent ghenomen ti hebben.] Het visfchen is dan 4oor de Graaven aangezien als een recht 't we k zonder hun verlof niet geoefend mogt worden: en waar van zij de oefemng niet toelieten dan onder eejs zekeren laft. - ('b) Recouvreren mogen.] Daar zijn dan al vroeg plaatfen tot den at'flag en koop van vifcb beltemd geweelt, he{ welk nog verder af te neemen is u:t Bijlaage G.

($) Bomeynen ende Hoogbeyt.] Twee zaaken worden hier aangeduid; de inkomfteri van den Graaf; en bet recht fin den Graaf» dat niemant zonder confent mogt visfchen, ',