is toegevoegd aan uw favorieten.

Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen staat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•58 B IJ L A A G E F.

eenige Dienaers dryvendé metten Volgen buyten weten van heure Meefters, foo fal men nochtans de felve boete ver» xhalen aenden Meelters met hecrlijcke executie vanden Dove. Noch foo lullen alle Visfchers dryvende onder tfelve Vroon ghehouden wefen te dryven niet goede Schuyten, Want ende Netten: Oock dat niemandt des Winters, tiidts fal mogen dryven met Somer-want geduyrende den tijt van den Cavel, ende dattet felve Want fo wel s' Winters als Somers eer fy cayelen lullen, fal gheviüteert welen by den Vroon-meefter of fynen Gecommitteerden, ter prelèntie van eenige Visfchers, of andere hen die» verftaen. de, die defelve Vroon - meelter daeitoe kielen fal. Ende in ghevalle by den Vroon-meefter ofte fyne Gecommitteerde, bevonden wort datter eenige Visfchers dryven fouden mer quaetVvant belettende den gheenén die met goet Want fouden mogen dryven , ende tfelve hem byjden Vroon-meefter verboden lijnde , ende niet tegenltaende t felve verbodt noch hem vervordert te blyven dryvende met fyne quade Schuyten ende Waht , fal verbeuren het eerfte dat hy daer van bekeurt wert van den voornoemden Vroon-meefter, of fynen Gecommitteerden, twee Carolus Guldens, ende boven dien gheroyeerd werden uyt fynen Cavel , ende niet meer mogen cïryven ten zy dat hy eerft ende alvooren veriien wert van goet Want. Ende fo de Visfchers gecouftumeert zijn altijts tot twee reyfen 'sjaers te cavelen , ten fcynde dat elck mach weten fynen cavel foo en fal nochtans den felven cavel van nu voortaen niet meer ghefchieden dan in prefentic van den Vroon-meefter, of fynen Gecommitteerden. Ende fo wie inde Winter-cavel aengecavelt is, fal ghehouden wefen fynen cavel geheel uyt te dryven van verfwooren Maendach af tor onfer Vrouwcndach in Maerte, op de peyne van drie Carolus guldens, ende van fijn Schuyt ofte Want ende boven dien, dat hy in den cavel daer "naer niet meer aengecavelt en fal werden. Ende alfoo hen dickwils vervorderen feeckere vreemde Visfchers komende van der Heye ende Scheveninge dryvende inde mont vander Maze , ende oock binnen der Maze ende eenige andere van der Lccke, Cvimpeti of elders, te dryven niet heuren Volgen op der Maze foo voor den Briele als elders daer ontrent, fonder dat fy gecavelt, noch by den Vroon-meefter of fynen Gecommitteerden inne ghefchreven siin, ende varen heuren Vifch in eenige Plecken daer men

geen