Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|§fc B TJ L A A G E S.

eynde van Terra Nova, door de Straten van Magellanet, le Maire, ofte andere Straten ende Paflagien daer ontrenc gelegen tot de Strate van Anjan, foo op de Noort-Zee als op de Zuyt-zee, nochte op eenige Ëylanden aende eene ■ ende andere zijden ende tud'chen beyden gelegen: Mitsgaders op de Auftraelfehe ofte Zuyderlanden, ftreekende ende leggende tuflchen beyde de Meridianen raeckende in 't Cvften de Cabo de bonne Efperance , enda in 't Wetten het Ooft-eynde van Nova Guinea incluys. Ende foo wie fonder confent van defe Compagnie hem fal vervorderen te varen ofte te Negotiëren op eenige Plaetfen binnen de voorfz. Limiten, defe Compagnie gheaccordeert, dat fal zijn op de verbeurte vande Schepen ende Goederen, die bevonden fullen werden op de voorfchreve Kuiten ende Geweften te handelen, de welcke dateiijck ende alomme van wegen de voorfchreve Compagnie, aengetaft , ghenomen ende als verbeurt ten behoeve vaüde felve gehouden fullen mogen werden. Ende in cas foodaanige fchepeh ofte goederen verkocht mochten welen, ofte in andere Landen ofte Havenen in gheloopen , fullen de Reeders ende Participanten voor de waerde vande felve fchepèn ende Goederen mogen werden geexecuteert: Uytgefondert alleen, dat de geene die voor date van dit Octroy, uyt defe ofte andere Landen, op eenige der voorfz. Kullen uytgeloopen ofte uytgefonden zijn, hunne handelinge totten uytkoop haerder goederen, ende wederkommen in defe Landen, ofte anderfints, ter expiratie toe van haer Octroy, foo fy voor defen eenich hebben verkregen , fullen vermogen te continueren, ende langer niet; Behoudelick dat naer den eerden Julij fefthien hondert een ende twintich , dage, ende tijde des ingancks van defen Odtroye, niemant eenige Schepen ofte goederen en fal vermogen uyt te feynden naer de Quartieren in defen Odtroye begrepen, alwaer 't dat voor date vandieu defe Compagnie noch «iet eyntelick en ware gefloten: Maer fullen daer inne voorden fulcks als behoort, tegens den geenen die wetens in fraude van defe onfe goede meeninge het ghemeene bede foecken te frudreren: Welverflaende dat de zout vaart op Ponte del Ré fal mogen werden gecontinué;tt, op conditiën ende Indructien by ons daer van verleden ofte te verlijden, fondei aca defefl Qttroye anders te wefen verbonden,

11

Sluiten