Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B Ij L A A G E S. 131

I L

D«t voorts de voorfchreve Compagnie op onfen Name ende authoriteit, binnen de Lkniten hier vooren ghellelt, fal mogen maecken Contracten, Verbinteniflen ende Alliancienmet de Princen ende Naturelen vande Landen daerinne begrepen, mitsgaders aldacr eenige Fortreflen ende verfeeckertheden bouwen, Gouverneurs, Volck van Oorloge, ende Officiers van Juftitie , ende tot andere nootelijcke dienften tot confervatie vande Plaetfen , onderhoudinge van goede ordre, Policie ende Juftitie: Eenfamèntlijck' tot voorderinge vande Neeringe (lellen, deporteeren ende afftellen , ende wederom andere in hare plaetfe furrogueren, naer fyluyden naer gelegentheyt van faecken fulkn bevinden te behooren: Voorts populatie van vruchtbare ende onbewoonde Quartieren mogen bevorderen, ende alles doen dat den dienft der Landen, profyt ende vermcerderinge van den handel fal vereyfehen. Ende fullen die vande Compagnie ons fuccei'ivelijck communiceren, ende over-leveren foodanige Contracten ende Alliancien als fy niette voorfchreve Princen ende Natiën fullen hebben gemaeckt, mitsgaders de ghelegentheyt vandeo Fortreflen, verfeeckertheden ende populaticn by henluyden ter handen genomen. 1 1 I.

Behoudelick dat fylieden ecnen Gouverneur Generael verboren hebbende, defelve daer naer by ons geapprobeert ende Commiflie ghegeven fal worden, ende dat voorfz. foodanigen Gouverneur Generael, foo wel als andere ViceCouverneurs, Commandeurs ende Officieren gehouden fullen wefen den eedt vsn getrouwicheyt aca ons te doen, ende oock aende Compagnie.

1 I I 1.

Ende indien de voorfz. Compagnie op eenige der voorfz. Plaetfen in fehijn van vrieatfehap bedrogen, ofte qualijck ghetraöeert mochte werden, ofte dat in 't vertrouwen van eenige Penningen ofte Koopmanfchappen , defelve fonder reftrtutié ofte betalinge daer van te genieten , gehouden worden, dat fy de fchade naer ghelegentheyt der faecken, ende naer dat fy beft lullen vermogen lullen doen repareren , deur alfuclke middelen als men gevoechlijck fal koniicn doen.

V.

Ende alfuo tot plantinge , verfeeckeringe ende defenfie l i van

Sluiten