Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i IJ L A A GE S. 133

vry van uytgaèncte ende inkomende Convoyen : Welver»' llaende by lbo verre naer de expiratie vande voorfz. aclit Jaren, den Staet ende gélegehtheyt defer Landen niet toe en ktet dien vrydom van acht Jaeren noch voor een tijdt van Jaeren te continueren, dat de felve goederen daer naer nochte oock de waeren uyt de quartieren in defen Octroye gedefigneert, ghekomen, ende wederom uyt defen Lande gaende , in de uytgaende Convoyen ende Licenten, geduyrende den geheelen tijdt vau defen Octroye, niet hooger by ons fullen werden befwaert , dan die jegenwoordelijck befwaert zijn, ten ware wy wederom m Oorloge qusimen te geraecken, in welken ghevalle alle de voorfchreve goederen ende waren niet hooger by ons en fullen werden befwaert, als die op de laetfte Lijtte by tijde vanden Oorloge befwaert zijn gheweeft.

X I.

Ende op dat defe Compagnie foude mogen beftaen by een goede Regieringe , ten meeften profijte ende contentement van alle de "participanten, Soo hebben Wy geordonncert, dat de felve Regieringe fal beftaen in vijlt' Kameren van Bewinthebberén, als een binnen Amfterdam, die hebben fal de adminiftratie van vier negende-parten: ecu Kamer in Zeelandt, voor twee negende - parten: Een Kamer op de Maze, voor een negende-part: Een Kamer' in 't Noorder -quartier, voor een negende-part: ende inde vijfde Kamer in Vrieflandt, mitsgaders Stadt ende Landen mede voor een negende-part, op de Conditie in het Re«•ifier van onfe Refolutien geilek ende de Acte daar van verleden: Ende fullen de Piovintien inde welcke geen Kameren en fullen zijn, met foo vele Bewinthebberén werden geaccommodeert, ende over. de refpeative Karhereu ver-' deelti als fylieden hondert duyfenden guldens in dele Compagnie furneren fullen.

.3 XII.

Dat de Kamer van Amfterdam fal beftaen van twintich Bcwiothebbers: De Kamer van Zeelandt van twaelf: De Kameren vande Maze ende van 't Noorder-quartier, elck van veertien: Ende de Kamere van Vrieflandt, mitsgaders van Stadt ende Landen , mede van veertien Bewinfhebbers: Ten ware namaels bevonden wort, dat dit werek' niet anders dan met meerder getal van Perfoonen uytgevoert foude konnen werden , in- wekken gevalle 't felve / 3 med

Sluiten