is toegevoegd aan uw favorieten.

Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen staat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R IJ K D O M. 23$

„ den, die niet dan van de Graven zelf, of door „ hunne toeflemming, zijn voorgefchreven,: in„ gefteld , opgericht; noch ook van de groote jaar„ markten, nog weeklijkfche marktdagen, en zeer „ veel andere diergelijke dingen meer, die alleen „ van den wenk en gunst der Graven afhingen, „ en door hunne milde uitgiften, bij privilegiën, „ aan dorpen en fteden zijn vergund geworden.

", „ Ik fpreke geen woord van 't recht van de munt; „ 't inzamelen der gelden; het doen van Grave„ lijke beden, waar door de Graaf van zijne on„ danen gewooniijk afvorderde den onderftand tot „ het dragen van ftaatslasten , ter verdediging

. „ van 't leven hunner burgeren, zo dikwils hun „ welzijn of de noodzakelijkheid der befcherming „ van 's lands grenzen zulks vereischte. Ik zwijge „ van flromen, openbare wegen, opkomende „ eilanden , houtvesterijen, jachtgerichten; ik ga „ voorbij 't recht van tollen te vorderen, fchattin-

, „ gen te heffen, en honderd andere diergelijke din„ gen meer. Niemand toch vermogt zonder den

, „ Graaf of buiten zijn bevel, enig tolrecht afte-

, „ vorderen, enig havenrecht te eifchen; niemand „ mocht vliegen , visfchen , jagen, of zoude zig „ enig diergelijk recht hebben durven aanmatigen. „ Alles hing alleen van den wil en wenk en *t goed„ vinden des Graven af, of van dien genen, aan

j „ wien de Graaf de bewaring zijner rechten, bij „ verlof- of bij lastbrieven aanbeval of toever-

( trouwde.

„ I ic beroepe mij en neme tot getuigen , alle Pri„ vilegien, alle Keuren, Rechten, Vergunningen, , zo aan landen en gewesten, als aan fteden,

. .„ dorpen, en afzonderlijke perfönen, mildeiijk gefchonken. Ik beroepe mij op zq vele opeP 5 » »c