is toegevoegd aan je favorieten.

Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen staat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOLLANDS

met vreemden; zonden gezanten; fchreeven brieven aan eikanderen ; hielden in de Hoofdlieden bijeen^ komften door gemagtigden, om over vaderlandfche zaaken te befchikken (a ). Elke flad had zijn bijzonder krijgsvolk, het welk onder hunnen overften optrok , ten dienfte van zijnen Vorst. Zij voerden dikwijls oorlog tegen elkander, en maakten wederom vrede. Zelfs vergunde Chilperik aan de Stad Tours, om zelve een Graaf over haar te verkiezen (b ). Echter waren de Heden niet onafhangelijk: zij Honden onder het opperbewind der Graaven, welke over haare landflreeken gezag voerden : deze verzamelden het krijgsvolk, en fchikten hen volgens den last van den Vorst.

Het beflier van de Had en over de Hedelingen werd meestal gelaaten aanzulken, die door de Hedelingen zelve verkooren werden: en 't was genoeg voor de Vorsten, dat zij hem ingeval van oorlog bijfland deeden, en ten dienfte Honden; voorts, bij gelegenheid van huwelijk of geboorte van kinderen, van huldiging, gefchenken deeden; ook waren de wet> houderen niet bevoegd, om de Hedelingen met lasten tè bezwaaren.. Het werd hun door de Graaven in laatere tijden bij vergunning toegelaaten , wanneer zij het verzogten, als het eenigfte middel waar door zij in ftaat konden raaken om de ingewilligde beden op te brengen. De ftedelyke overleden mogten , 't is waar, geen- wetten maaken cf veranderingen in 't beleid van haare ftad; maar 't is ook te gelijk waar, dat de ftedelijke wetten door de Graaven gemaakt, meest uitloopen op zulken, welke op verzoek der Wethouderen der fteden

zijn

-CO More * u p. 138. ' Li) Ib. T»m. II. p. 34.