is toegevoegd aan uw favorieten.

Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen staat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?4 HOLLAND S

lam io, een der ichranderfte vernuften, der uitmuntendfte Geleerden, en teffens een der grootfte Staatkundigen van zijnen tijd is geweest. Zie hier, hoe hij zich uitdrukt ter plaatfe, daar hij over het oppergebied handelt ( a). Quod Md Mer-, catores; funt ilii injiar Venae Portae: Qui nifi fieruerint, pttefi quidem Regnum aliquod artus haberë robujlos, fed venas vaam, fc? habitum corporis macrutn. Vecligalia & portoria imniodica raro Regis reiitus adaugent. Etenim quod in partibus htcretur, infumma deperdit, commcrcii quanto deminuto. Tacitüs, een Schrijver, welke geen minder gezag heeft, fpreekt genoegzaam op denzelfden toon: JSlon in occulto efi, (zegt hij) muitos Principes acerle per civitates cónquirendis pecuniis plus invidiae quam virium domui fuae addidijjh (b). Symmachus , een man van uitmuntende verdiensten, die gebloeid heeft ten tijde van Theodosius, ValentiniaNUsenAncADius, vertoont, in een zijner brieven , aan den Keizer Valentiniaan gefchreeven, hoe 'nadeelig het zoude zijn zekere maatfchappijen van kooplieden met de belasting te bezwaaren, welke men haar wilde opleggen : onder anderen zeggende: quod fi adjiciantur infolita, forfitan confueta cesfabunt {c). Zoodaanig eene uitwerking van overmaatige belastingen heeft de Heer Mo re au op 't oog , wanneer hij, fpreekende van het recht der Overheden, om belastingen te leggen op de onderdaanen of ingezetenen van een land, zich aldus uitdrukt (d). „ Doch hoe volftrekter deze magt

De Imperto, pag. $)$. (b) Tacitus Lib. m. Htjt. )c) Stmmachi Kpift. Lib. X. Epift. 27 f<n Plieten der Overheden, bladz. 174. Een werk dubbe d waardig om geleezen, kerleezen en overdagt te worden.