Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134 HOLLANDS

, en anderen Geldleeners reeds proeven gegeeven „ hebben. Het is ook remarquabel, dat by pre„ fentatie van aflosfing van vreemde Negotiatien, j 9 ja zelfs by 't reduceeren der Intresfen, die Effec- | w ten boven 't Capitaal in de Pryscouranten genom teerd worden, en mogelyk ook zodanig zyn. j s, Denkelyk zal dit ook wel de voornaamfte reden „ wezen waarom de Eigenaars de prolongatie der „ gereduceerde Obligatien prefereeren, boven de „ aflosfing.

„ Meer en meer word men overtuigd, dat de » Koophandel en Scheepvaart de Zuilen van een m Staat zyn, en nog meer in Landen, die in zich * zelve geen producten hebben; maar moeften de „ Landen, die hier negotieeren, of by wien het m Hollandfch Geld belegd word , hunne fchulden „ betaalen, en het onderhoud en de koften door , hunne Ingezetenen gefourneerd worden, daar zou „ niet veel overblyven tot verbetering des Koop» „ handels, en nog minder om ons te ruïneeren.

„De flagen, die 'er vallen by faillisfementen,

komen die niet op de befte en gegoedfte Ingeze, tenen, door de reukelooze engagementen van „ fommigen ? want aan hun is het, daar 't Papier , aan moet gefleeten, of Penningen van moeten m genegotieerd worden.

„Is het te verwonderen, dat braave, deugdzaa1, me en gereputeerde Kooplieden, die tot eer van , onze Beurs ftrekten , den Koophandel quiteeren, 9 of dat men de voornaamfte Huizen uit onkunde „ met hunne Familien geruïneerd ziet worden ? „ Het is byna onmogelyk om een Banquier, zo „ lang hy in Crediet is ,. te taxeeren; want zo » lang zulks duurt, zet hy Millioenen om, 't welk

op 't laaft zo wel kan weezen om hem te fauveefc ren, als dat het voor rekening van aaderen is.

, De

Sluiten