is toegevoegd aan je favorieten.

Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen staat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3^0 HOLLAND S

zijn , doorgaande zijn 'er maar weinig artikelen, die geen vat tot gefchil geeven. Nieuwe gebeurtenislen doen daarenboven bet ftaatsweezen van Europa van tijd tot tijd veranderen, en brengen nieuwe belangen voort, welke de oude doen verdwijnen, en alle de wetten, welken de volken zich zeiven hadden opgelegd van haare kracht ontblooten. Daar komén tijden en omftandigheden, welken de diepfte ftaatkunde niet heeft kunnen voorzien, en die vooral eene handeldrijvende Mogendheid in eenen neteligen ftaat kunnen brengen ; waar van de opftand der Amerikaanen een Jeevendig voorbeeld geeft. Niet te min eischt de flaatkunde, daf men, in weerwil van de onzekerheid der verdragen, 'er bij den duur zijn werk van maake, om dat het juist deze onzekerheid is, welke het vooruitzigt zoo noodzaakelijk en zoo moeieiijk maakt, en daarom onophoudelijk een waakzaam oog vordert.

Willem de I., hoe doorzigtig die Vorst ook mooge weest zijn , heeft niet kunnen voorzien, dat Cromwel, na zijnen Koning van den troon algebonsd en door de handen van een beul vermoord te hebben , Engeland wiilekeuriglijk, onder den naam van Befchermer, beftieren zoude; dat 'er een tijd in ons land zoude komen, waarin men al wat op zijne graftombe te leezen ftaat, zoude vergeeten, en de ondankbaarheid zoo wel als de wraak zoo verre gevoerd zoude worden, van dien Koningsmoorder te beweegen, om zich op het fnuiken van onze zeemagt en fcheepvaart toe te leggen, waarin het belang van 't Vaderland voor de wraakzucht tegen het Huis van Oranje zoude moeten wijken ; waarin men tot den fpoorloozen ftap van een eeuwig Edict te maaken zcude komen; en den eerften grond van de zekerheid en grootheid van dezen Staat doen zinken; dat 'er een tijd zoude komen, in welken

wij