Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R IJ K D O M. 5'y

W ij hebben alle deze middelen, door den Heer van ben Heüvee opgegeeven, kortelijk bij tlkanderen getrokken , niet twijfelende of onzeLeezers zullen de Verhandeling van dien voortreffdijken JSefchouwer der gronden van 's Lands welvaart zelve leezen, en overweegen. Over het geheel komt het ons voor, dat, hoe zeer deze middelen, voor zoo verre dezelve meer of min in 't werk gefteld zouden kunnen worden , de vaart en koophandel dezer landen zouden kunnen helpen opbeuren, mn 'er zich echter weinig vrucht van belooven kan, zoo lang de eerfte bronnen van den koophandel verflopt zullen blijven ; terwijl men aan eenen anderen kant niet zonder grond verwachten kan, dat, zoo dra wij dezelve voorrechten als de buitenlandfche Natiën zullen bezitten , of met gelijke voordeelen kampen, onze nijverheid opnieuw wakker gemaakt zal worden, en den prijs op onze mededingers kunnen behaalen. Zonder het nut, het welk men van de bijzondere middelen kan verwac'iten , te wederfpreeken, komt het mij evenwel voor , dat zij te zwak zullen zijn , zoo lang de hoofdmiddelen ons ontbreeken. Wat zullen ons, bij voorbeeld, de kunftenaars, in de ftichting der Vrouwe van Renswoude opgevoed, kunnen baaten , zoo lang als de duurte der arbeidsloonen en de hooge prijzen van "ruwe ftoffen ons in de onmogelijkheid houden van tegen de vreemden te kunnen markten ? Waartoe zullen alle de p pogingen van het patriottifche Genootfchap ftrekken ? De Trompen en de Ruiters hebben geen ander onderwijs gehad dan het geen men gewoonlijk in de zeevairt bekomt; en wij hebben alle de overige iVatien in den koophandel en zeevaart overtroffen alleen door het voordeel, het welk wij uit de ligging van ons land, de nijverheid, defchranKk 3 der-

Sluiten