Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Si8 H O L L A N D S

■derheid, het fpaarzaam overleg, de vrijheid en de goede trouw getrokken hebben. Zoude men kunnen vermoeden , dat deze bronnen , haare voorige zuiverheid weder bekomen hebbende, van haare verlooren vruchtbaarheid zouden verdoken blijven , indien men haar een vriien loop liet ? Kan men zich verbeelden , dat 'er, zonder haare medewerking, uitwerkfels zullen gewrocht worden, welken zij alleen kunnen voortbrengen ? Men heeft flechts (zoo 't ons toefehijnt)"het oog te flaan op de wegen , welke in onze fteden, en vooral te Amfterdam , zijn ingeflagen tot bevordering des koophandels, om de rechte middelen te ontdekken, welke dienen kunnen, orn denzelven te doen bloeien en aan te moedigen.

Men ziet, dat die ftad altijd bedacht is geweest, cm aan de eene zijde vrijdommen van tol, van inkomende en uitgaande rechten , en van andere belastingen , en aan den anderen kant vrijheden van koophandel, zoo binnen als buiten 'slands, te 'erlangen, en door dit middel alleen eene blijkbaare overmagt op de Hanzé-lieden te verkrijgen. Men ziet haar verbonden en verdragen met buitenlandfche Mogendheden fluiten , dezelven krachtdaadighjk met krijgsvolk en fchepen onderfteunen; waaken voor de veiligheid der vaart in haare havenen , en 'er een voordeel voor haare inkomften uit trekken van de ftad Antwerpen voor haare ingezetenen, (in't jaar i393) de vrijheid bekomen, om er koopmanfchap te drijven, zonder aan eenige bekommering onderhevig te zijn; geld opfchieten en andere gunfte-n aan weevers van Aken , f welke aanbooden , om zich aldaar te komen nederzetten, vcrieenen: goede reglementen maaken omtrent alles wat den handel betreft, en in het bijzonder naauwkeung acht geeven op alles het geen aan de

ver-

Sluiten