Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R IJ K D O M.

^verrichtingen des koophandels gemak en fpoed kan (bijzetten; achting voor den koophandel betoonen. IMen herleeze het geen wij te vooren daaromtrent > geboekt hebben in-ons Derde Deel. De Handvesten len Costumen van Amfterdam zijn vol van ordonnanitien, die alle blijken draagen vaneen fchrander toe■zipt'voor de vaart en koophandel. De zorg, welike-de Wethouderfchap van Amfterdam heeft gelhad, om van hunne Ed, Gr. Mogenheden te verkrijgen , dat de kapitaalen, in de Bank liggende , i niet aan arrest onderhevig zouden zijn, geeft aan , die kapitaalen een zeer gewichtig voorrecht.

De Heer van den Heuvel wenschte ook » wel in het bijzonder, dat mer. van het Hof van Frankrijk opheffing van het vatgeld konde verwerven. Men heeft 'er veele poogingen toe gedaan en 't is te hoopen , dat onze tegenwoordige orcftandigheden daar toe eene gunftige gelegenheid zullen aanbieden en ons daarin doen flaagen. In het abemeen kan men , omtrent de voordeelen, welken wij van de Vreemden kunnen erlangen, aanmerken , het geene Mevrouwe de Pnnfesfe Gouvernante en de Raad van Staate hebben vertoond; te weeten, dat men niet wel verwachten kan, dat de vreemde Natiën ons eenige gunften zullen toeffaan, indien wij, van onze zijde, hun mets hebben aan te bieden: de ftad Amfterdam heeft de voordeelen van den koophandel op Zweeden en Deenemarken verkreegen , om meenigerley vrindfchap, ende weldaaden, meenigerley dienften, en goede wille, de trouwe ernfiigheyt ende willige dienjten, uitdrukkingen, welken men inde Gunstbneven van die Vorften aantreft (a).

' Het fchijnt derhalven, dat men, om den koop-

han-

' (o) Bijlaage van D. I. Ctf^ta Ui

Sluiten