is toegevoegd aan uw favorieten.

Jubelrede, ter gelegenheid van eenen vyftigjaarigen predikdienst over Jeremia XVII:16.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEN CH RIS TEL Y KEN LEEZER.

myne dierbaere Gemeente trouwhartig te waerfchuwen en tot eene fpoedige en daedvaerdige bekeering optewekker; ah het eenige middel, benévens ootmoedige en volvuurige gebeden , voor den throon der Genade dagelf ks uitgeftort, om den gloet van Gods rechtvaerdige Gramfchap, over 's Lands ongerechtigheden ontfteeken, tc bluffen ■, en alle welverdiende Oordeelen , die ons drukken of nog dreigen , af te wenden Met dat oogmerk was het dat ik deze Boet-Tredikaetfte myne Gemeente voorhicldt. T>an,dewyl de Lucht nog even donker aen den Hemel van ons Vaderland blyft hangen, gereed miffchien om in nog zwaerder buyen uittebreeken, en dus ook die zelfde drang-reden tot vernedering en boetvaerdigheid nog ftand blyft houden, zoo bewoog my dat zelfde oogme,k, en geen ander, om deze Boet-vermaeniw mynen Vaderlander en meetedeelen ,en alzoo voor elks oogen en aendachtige overdenking open te leggen, • 'tgeen van elks oor en niet gehoort heeft kunnen worden} in hoope en met eene hartelyke Bede, dat de Heere onze God myn oogmerk en arbeid in dezen met zynen Zegen achtervolgen wille , en ons allen den Geeft van waere Boetvaerdigheid en Bekeering inboezemen ; ten einde het Zyne eindelooze Goedheid behaegen moge, Zyne laende Hand van ons Vaderland af te trekken, en, eindelyk eens uitdien bekommerlyken en gevaar Ijken toeftandgeredt tot voorigen bloei en welvaert weder te brengen, met behoudenis van onze allerdierbaerfte Tanden, Vryheid van Lichaem, en Vryheid van Gemoed. Amen.

BOET-