is toegevoegd aan uw favorieten.

Merkwaardige geschiedenis van den opkomst en ondergang van den visscher Masaniello.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74" MAS4KIEIL O.

bevel uitgaan, dat geen mansperfoon — dezelve zy wie ze wille! —- eenen mantel, rok of eenig ander lang kieed aan te doen had Je; dat de vrouwen haare toenmaals gebruikelyke ftyfrokken afleggen, en dat de beide kunnen haare reisklede. ren en overig gewaad tamelyk hoog opgefchort dragen zouden. Gewis eene belagchelyke vertoning, toen terflond, op dit bevel, een ieder zyne gewoone klederen afleggende, niet flegts de gemeenen, maar ook de edelften der ftad, alle geeflelyken en prajlaaten, alle koninglyke bedienden, en zelfs de cardinaal aartsbisfchop, uit agting voor fignor Mafaniello, in korte kamizoolen te voorfchyn kwamen.

Hy liet de wachten san de poorten verflerken; compagniè'n te paard en te voet doorkruiden onophoudelyk de ftad. Men rekende dat dagelyks by de dertig-duizend man, tot bezetting van alle posten, vereischt wierd. Hy liet den adel beve. len hun geweer aan het volk af te geven, en de bedienden, die zy ontberen konden, mede ter wacht te zenden. Hoe zigtbaar dit ook op hunne ontzenuwing doelde, en hen geheel-en.al aan des voiks willekeur overleverde, zo moeften zy tog geh^orzaamen. Hy leide eene kleine belading op de eetwaaren, bepaalde derzelver prys, en liet al het binnengebragte koorn in de magazynen brengen.