is toegevoegd aan uw favorieten.

Merkwaardige geschiedenis van den opkomst en ondergang van den visscher Masaniello.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 4 S A S E L L O. 93

vader; fcheurde dezelven de oogen uit, hieuwde hoofden af, en fpykerde dezelven eigenhandig aan de paal waaraan 't ligchaam van den ongelukkiger! don Jofeph hing, met dit byfchrifc: „ Hertog van „ Matalone, oproereling jegens zynen koning en ,, verraader des getrouwen volks van Napels." (*) Nog meer in 't oog loopend dan deze onedele wraake, was een blyk der allerbuitenfpoorigfte trotschheid, 't welk Mafaniello daardoor aan den dag lei, dat hy den onderkoning weeten liet: dat het hem verwonderde van den cardinaal Trivultio nog geen bezoek te hebben ontfingen. Men kan ligt gisfen dat de prtelaat niet naliet op ditgevaarelyk naarrigt zig by onzen held te doen aandienen. Hy ging zo verre dat hy hem zelfs den titul van Zytie doorlugtigheid (llluflrisfinuf) gaf; maar moest nog met dat alles zig deze rede laaten welgevallen : „ Het bezoek Uwer Eminentie komt wel „ wat heel fpade, doch is tog niet te min myaan-

» ge-

(*) Een bizonder vergeldend noodlot fcliynt 'er den Italiaanfclien fchiyveren in door te ftraalen, dat de pa2l waaraan don Jofeph's ligchaam, en Matalone's beeltenis opgehangen wierd, juist op dezelfde plaats ftond , waar de ongelukkige — naderhand onfchuldig verklaarde —« prins van Sanza onder den hertog Medina las lorres, alleen op aanftoking der beide broeders Carajfa, het hooQ afgeflagen was.