Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2t PROEVEN AAN JONGE

jyk moet hy zich gelukgiger bevinden in zyn buis, dan op eenige andere plaats. Het is buiten twyffel de groote zaak en 't weik van 't leeven eener vrouwe, aan haaren man zyn huis zoo aangenaam te maaken , als mogelyk is; hy zal dan vermaak hebben in haar gezelfchap , en geene vreemde vermaaken buiten 's huis zoeken. Een man zal mogelyk , in zyn dagelyks uitgaan , veele vrouwen zien, die hy denkt Ichooner te weezen , dan zyne vrouw, imïar .het is gemeenelyk haare fchuld, als hy 'er ééne ontmoet, die hy denkt, dat beiuinnelyker is. Eene begeer, te om te behaagen mist zeer zelden haare uitwerkingen; maar in eene vrouw moet die begeerte met de uiterfle kiefchheid beftierd worden, zy moet meer blykcn in de uitkomst, dan in het oogmerk ;

zy moet niet in 't oog loopende, niet 3, opdringende zyn." Deeze petit foins, kleine zorgvuldigheden, zyn de beste byvoegfels tot onze groote pligten , en maa. ken den omgang des leevens aangenaam.

Ge.

Sluiten