Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 2 )

ftandvastig te blyven. Het is hierom , dar, ik het als eenen onvermydelyken plicht aanmerke van allen, welken het openbaar, of byzonder onderwys in de Waarheden van den Godsdienst is aanbevolen , het daarop met allen ernst toeteleggen , om hunne toehoorderen of Leerlingen niet alleen de waarheden zelve, die zy gelooven moeten, zuiver en onvervalst voorteftellen, maar bun ook de vasts gronden onder het oog te brengen , op welken dezelven fteunen, en zich te onthouden van alle zwakke bewysplaatzen , die , hoe zeer zy ook met den eerden opflag tot ftaaving der voorgeftelde waarheden fchynen te kunnen dienen, en hoe zeer zy ook in voorige tyden, toen men noch maar geringe vorderingen in de gewyde uitlegkunde gemaakt hadt, als voldoende bewyzen zyn aangemerkt, egter de toetze van een onbevooroordeeld onderzoek niet kunnen doorftaan, en by het licht be* fchouwd van geheel iets anders fpreeken, dan het geen men gewoon was daar mede re bewyzen. Zulke zwakke bewyzen doen altoos aan de waarheid een onbefchryflyk nadeel , zy geeven aan de ongtloovige® gelegenheid om de waarheid verdacht te

nsaa-

Sluiten