Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *5 )

van verhevener Wezen, het welk maar weinig minder, dan God was , door verftonden. Maar David konde dit niet doen , zonder volftrekt onverstaanbaar te worden, 100 min als men van het kompas konde fpreeken, eer de krach: van den zeiliteen bekend was, of de uitwerk Telen van grof gefchut berekenen eer het buskruid was uitgevonden. Neen wil men een Jood van dit leerltuk overtuigen, men beginne met hemjefus als eenenGodlyke Propheet, de Apostelen als zyne onmiddclyke afgezandten te leeren kennen ; men overtuige hem dus van langzaamerhand, van de waarheid van zyn Mesfiasfchap en van de Godlykheid dier openbaaring, die hy en zyne Apostelen ons gegeeven hebben; en dan eerst, als men zoo verre gekomen isjontleene men uit die openbaaring de bewyzen voor dit leerltuk , het welk aan deeze openbaaring alleen eigen is, en daaruit alleen op onomftootlyke gronden kan bewezen worden. Gyverwagt, denk ik, niet van my, dat ik u dit laatlte thans breedvoerig zal aantoonen, ik heb dit voorleden Jaar gedaan, toen ik den inhoud van het eerfie Artikel onzer Augsburgüche Geloofbelydenis u itukswyze ontvouwd, en de waarheid van yder by zonder fluk, te weeten, dat 'er maar een God is, dat in dieneenen B 5 God

Sluiten