Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C- 3* )

en ik zal niet vergeefs gefprooken, en gy my niet zonder het wezenlykst voordeel voor uwe zielen gehoord hebben. Heeft God in de volheid des tyds tot ons gefprooken door zynen Zoon, hy wil dan, dat wy hem hooren zullen. Laat ons dan hem hooren, wanneer hy ons de waarheden vóórhele, die hy wil, dat wy gelooven zullen, maar ook, wanneer hy ons de plichten onder het oog brengt, die hy wil, dat docr ons znllen worden waargenoomen. Eerbiedigen wy God als onzen Schepper, Onderhouder, en dagelykfchen weldoener; erkennen wy zynen Zoon als on7.en Verlos fer, als den Herfteller van ons vervallen geluk, als den opperllen Leidsman onzer zielen, en onzen verheerlykten Koning, die de ongehoorzaamheid aan zyne bevelen niet met onverfchillige oogen aanziet; en eindlyk vertrouwen wy op den invloed van zynen Heiligen Geest, die tot onzen wasdom in geloof en Godzaligheid zoo noodzaaklyk is; befc mouwen wy ons door denzelven als tempelen des leyendigen Gods; wachten wy ons om die reden vu r alle moedwillige zonden, en oefenen wy ons, onder zyne genadige medewerking , daaglyks , om eenen fcap verder te komen op den weg, die ten eeuwigen leven Jeidc Amen.

Sluiten