is toegevoegd aan uw favorieten.

De christen in bespiegeling en oeffening, of Verzameling van onderwijzingen en gebeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

) NA DE COMMUNIE. 22J(j

'Ik loof u, ó mijn God, uit geheel mijnj harte. Door het geloof erken ik den prijs en dc waarde van de gifte, die gij mij vereerd hebt. Ik beken, dat ik die niet verdiende, en dat ik alléén uit barmhartigheid en genade derzclve bendeelagtig geworden, ó Mogt mijn gcheele leven eene geduurige dankzegging voor deeze liefde zijn, mogt ik u zonder ophouden bedanken , door eene vuurigc weder-licfde, door eene volledige gelijkvormigheid aller mijner handelingen met uwen godlijken wille 1

Goede voorneemens, die men na de

Communie maaken kan. i ó TLTeere Jefus, als een andere Zachéus < heb ik heden het geluk gehad, u, den dierbaarften der gasten, inmijnhuis te ontfangen; dan ook even gelijk hij, wensch ik u mijne dankbaarheid te betooncn. Bood hij volvaardiglijk aan, de helft zijner bezittingen aan den armen te geeven, en de onrechtvaardigheden, daar hij deel aan gehad mogt hebben, te vergoeden , door viermaal zo veel wederom te geeven-, zie mij even bereid, om de beledigingen, u door de zonden aangedaan, door het beöeffenen der deugden te herftellen, en al het goede, dat gij van mij vercischt , te volbrengen. Iki

ver-fï;