Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)34ó ONDERSCHEIDENE \

'van kennen , en geef mij uwe genade,; om die tc volbrengen. Doe mij mijn beroep zodaniglijk beminnen, dat ik het getrouwelijk waarnecme , cn dat ik mij zo verliandiglijk daar in gedraage, als de verhecvenheid van het beroep, cn uwe goedheid, die mij daarin gefield heeft, vorderen. Laat mij niet gins cn weer geflingerd worden door de ongeitadighcid van eenen ongerusten geest, dien zijn arbeid verdriet, of die daarin ycrflaptèn vertraagt, die genccgen is tot de verandering , cn die het geluk, welk hij zig in't beroep van anderen verbeeldt, benijdt : maak mij onderdaanig aan uwen i wille: vervul mij met uwen geest , met \ wijsheid , met de kennisfe cn wectcnfchap , die tot het bewind, welk gij mij toevertrouwd hebt , vercischt worden', Doe het talent, welk gij mij ter hand gefield hebt, cn waarvan ik u rckenleïiap zal moeten geeven , vruchten in mijne handen draage . Doe mij alles, dat'gij van mij vcreischt, bevlijtigen: doe mij allerhande goed behartigen , op dat ik' uwen wil volbrcnge, doe eindelijk in mij cnmet mij alles, dat u aangenaam zijn kan'.

Om de ootmoedigheid te verzoeken. jC^cuwige Zoon Gods, gelijk aan uwen Vader, die u niet alleen vernederd ï\ hebt. 'C