is toegevoegd aan uw favorieten.

De christen in bespiegeling en oeffening, of Verzameling van onderwijzingen en gebeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIE OVERLEEDEN ZIJN. 435(3

Heere, geef hun de eeuwige rust. 2j

En laat het eeuwig licht hun verfchijnen.

Toezang. Heere, laat het U behaagen 3at Gij mij verlost: Heerc zie op om nij te helpen.

* Heerc genees mijne ziel : want ik icb tegens Ü gezondigd.

PSALM 40.

f" elukkig is hij, die zig den beho'cftigen en armen aantrekt: in den kwaden dag zal hem de Heere verlosfch.

De Hccrc bewaarc hem, en bchoude hem het leven, cn maakc hem gelukkig op de aaï'dc: en hij geevc hem niet over aan den wille zijner vijanden. ,

De Heere koïne hem tc hulp op het bed zijner finarte: Gij hebt geheel zijn bedde in zijne krankheid omgekeerd.

Ik heb gezegd, Hccrc ontferm U mijner : genees mijne ziel, want ik heb tegens U gezondigd.

Mijne vijanden hebben mij kwaad gewenscht: Wanneer zal hij ftervcn, en zijn naam vergaan ?

En als 'er een binnen kwam, om te zien, die fprak bedrieglijk: zijn hart verzamelde voor zig boosheid: en als hij buiten kwam, fprak hij zc uit.

Alle mijne vijanden,hebben te faamen ! Ee 2 te-