Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 Verhandeling over eene wel

aangaande het gemeenebest wel zal oordelen, in welke deeze drie dingen zamen loopen, i°. dab hy 'er belang by heeft, dat het der maatlchappye wel gaa, 2°. dat hy te gelyk doorzicht genoeg hebbe , ! om een bekwaam oordeel over de belangen van 'e Gemeenebest te vellen, 3°. dat hem niets verhindere» om naar het gevoelen van zyn hart zyn ftem uit te kunnen brengen.

Wat het eerfte vereischte aanbelangt: kan men niet ontkennen, dat te regt gevorderd wordt, dat by, die het recht om te ftemmen heeft, 'er belang by heeft, dat het Gemeenebest wel wordt beftierd. Dan toch' kan men verwachten, dat hy het wel met den Staat zal meenen, wanneer hy ziet, dat zyn byzonder belang aan dat van 't algemeen verbonden is. En waarlykT offchoon bykans alle menfehen door eene verwonderlyke verknogthcid aan hun geboorte grond verbonden zyn, zullen zy echter gemeenlyk , die iets meer dan den naam van Vaderland bezitten, 't geen zy met den oflderg-mg van 't Gemeenebest verliezen , of met deszelfs beftaan behouden, in groorer liefde toe het vaderland blanken: De waarheid deezer zaak bevestigen ifc Gcfcheidboeken'van bykans alle volken; doch een heerlyk voorbeeld levert ons hiervan op ■ die gedenkwaardige gtfehiedenis der Romeinen, eene Gefchiedenis, welke door den Wysgeer nooit genoeg kan onderzocht worden : wanneer naamlyk in, de eerfte tyden van 'tGemeenebest, terwyl'er eene matige verdeeling der Iandcfyen onder het Volk plaats greep, een ieder burger eenen akker bezat, op wel* ke hy in vredenstyd ftil leefde, weiken hy met zync handen bebouwde, waarvan hy zyne kinderen en

huis-

Sluiten