is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over eene wel ingerigte volksregeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingerigte Volksregeering. 75

ifaanden heeft, en aan de wetgevende magt ondergeschikt is, dan is het klaar, dat het Gemeenebest •ook hier in alle die voordeelen zal'genieten, welke onder eene eenhoofdige regering kunnen verwagt wor den. Doch waar toe woorden gebruikt, daar 'er zoo -veele daaden fpreeken ? Hebben niet de oude Ge:meenebesten der Grieken verbaazende blyken van ^dapper uitgevoerde daaden der nakomelipgfebap na.gelaten? Wat het Romeinfche Volk vermogt heeft, heeft de verwonnen wereld gevot 'd. Maar. wat behoef ik my pp, uitheemfche voorbeelden! te beroepen , daar 'er inl'andfche voorhanden zyn? Heeft niet weleer ons Vaderland het .waardigfte fehoutoneel van zyn vermogen aan het verwonderd Europa opgeleverd? Heeft het: niet zyne vyanden geleerd, wat een. vry Gemeenebest vermag?

De allergewigtigfte tegenwerping-, waarmede de Volksregeering kan beftreden worden , is myns^ bedunkens deeze, welke uit de voort reflykheid eèner Volksregeering zelve, en uit de zwakheid der ijhenfchelyke natuur wordt afgeleid: Het lot nameiykder vrye.Volken is meest al zoodanig, dat daar, door behulp van vryheid en d«r wyste inftellingen, dé:luifter, magt én rykdommen van 't Gemeenebest van dag tot dug aangroeyen , maar te gelyk ook alle ondeugden , die dien voorfpoed gewoon zyn te vergezellen , doordringen, waardoor veroorzaakt wordt, dat de burgers den al te grooten voorfpoed niet kunnende verdragen, de oude eenvouwigheid der zeden verachten, de dartelheid, verwyfdheid, en allerlei aanfpooringen tot wellust, y verig najaagen : hier van de minachting der vryheid en 'voorouJerlyke wétten , E 4 hier