Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee GELIEVEN. sa?

pergebicderes wil den besten der Koningen navolgen in zachtmoedigheid. Ook mocht ik wel vrezen of gij niet, door aanhoudend boete doen enverlchonin g vragen,u eindelijk eene verdienfte zoudt maken uit eenen zoo welverbeterden misflag, en ik wil mij haasten om dien te vergeten, uit vrees dat, zo ik al te lang daarmede wachtte , zulks niet meer eena edelmoedigheid ■> maar ondankbaarheid zoude zijn*

Wat betreft uw voornemen om voor altoos het wijndrinken natelaten, dit baart in mijn oog niet zoo veel opziens, als gij u zoudt konnen verbeelden ; de fterke hartstochten bekreunen zich weinig aan die kleene opofferingen, en de liefde kan zich met geene galanterie voeden. Bovendien is er zomtijds meer behendigheid dan moed, in zijn voordeel voor het tegenwoordig oogenbdk te doen met eene wisfelvallige toekomst, en in zichzelf bij voorraad te goede te doen op eene eeuwigdurende onthouding, van welke men kan afzien wanneer men wil. Wel mijn goede vriend ! is dan in alles wat de zinnen ft; eelt, het misbruik onaffcheidbaar van de genieting? Is dan de dronkenfehap noodzaaklijk verbonden aan het drinken van wijn, en zou de wijsgeerte zooijdel orzoo wreed zijn, dat zij geen ander middel aan de hand gaf om die dingen welke vermaak doen matiglijk te gebruiken, dan er zich geheel en al van te berooven?

Indien gij uwe verbindtenis geftand doet, be« P a roofc

Sluiten