Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344 BRIEVEN van

verbindrenis ; ook neem ik op mij te zorgen, dat gij veilig vertrekken kunt, en met hem te waaken voor de zekerheid van uwe perfoon, tot dat gij ter beftemder plaatfe zult zijn. Daar zult gij uwen echt openlijk, ongeftoord ,konnen voltrekken ; want bij ons heeft een huwbaar meisje geenerlei^oeftemming van iemand anders nodig, om over haar eigene perfoon te befchikken. Onze wijze wetten verdringen die der natuur niet, en zo er uit deze gelukkige zamenftemming al eenige ongelegenheden ont. ftaan , zijn zij echter van veel minder belang dan die er door worden voorgekomen. Ik heb mijnen kamerdienaar, een jongman die vertrouwd, eerlijk , voorzichtig, en boven alle verdenking van ontrouw is, te Fevaij gelaten. Met hem kunt gij gemaklijk affpraak maken, 't zij mondeling of door eenen brief, met behulp van Regianino, die echter van het geval niets behoeft te weten. Ten behoolijken tijde zullen wij u komen afhalen, en gij zult het ouderlijk huis «iet verlaten dan onder het geleide van uwen echtgenoot.

Ik laat u vrij om u hierop te beraden ;maar dit herhaal ik u, wacht u voor de dwaling van vooroordeelen en de misleiding van bedenkingen, die ons niet zelden langs het pad van eer tot de ondeugd vervoeren. Ik voorzie uw lot reeds, zo gij mijne aanbiedingen verwerpt. De geweldenarij van

een

Sluiten