is toegevoegd aan uw favorieten.

Chemische en physische oefeningen, voor de beminnaars der schei- en natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 CHEMISCHE EN PHYslsCHE

Wijzen, en dezelve inderdaad uit de metaalkalken ten voorfclujn brengen. Hij dachC deeze lucht b.j de herftelhng weder te verkrijgen; edoch bij de meeste kalken der metaalen, die, ter herftelli„<,een bijvoegfel van koolengruis onmiddelijk vorderden' verkreeg hij geene andere dan vaste lucht en zonder koolengruis, geheel geene lucht. Hierom dacht hij aan de kwikkalk, die zonder kooiengruis konde herfteld worden, en bragt van dezelve inderdaad ook eene groote hoeveelheid zuivere lucht ten voorfehijn (k).

Dit was voorzeker eene gelukkige verfchijnin? ter bevestiging van zijn denkbeeld. Daardoor liet zich nu lavoisier tot een' gewigtigen misftap verleiden, ten eenenmaale aanloopende tegen den vasten grondregel der redeneerkunde, namenlijkdat het «Ut geoorloofd- zij om van één geval op allen te befluiten. Hij oordeelde derhalven naar dit éénige, op zich zelve juiste geval, van alle metaalkalken, dat deezen namenlijk, even gelijk de kwikkalk, levenslucht moeten bezitten. Dan, even zoo min als vaste lucht van alle elkander' gelijk zijnde ligchaamen kunnen ingezogen worden ,"200 kan men ook niet verwagten, veel minder b^weeren, dat de levenslucht, bij de verbranding en verkalking der ligchaamen, door allen moete worden ingezoogen, wanneer Ook zelfs het éénige ge. val bij de kwik zoude beweezen worden. " De natuur en grondmenging der kwik is nog te

wei-

(/f) L. c. p. 357—368.