is toegevoegd aan uw favorieten.

Chemische en physische oefeningen, voor de beminnaars der schei- en natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OEFENÏNQEN.

443

weinig bekend, en onbeflischt, of niet reeds in derzelver°metaalifchen ftaat de grondftoffe der zuivere lucht voorhanden zij, zoo als uit haare fulmineering met zwavel kunne onderfteld worden; en even min kan men tot hiertoe zeker beweeren, of die levenslucht , welke de zonder bijvoegfel bereidde kwikkalk zulle afgeeven, 'er waarlijk onder derzelver verkalking zij ingetreden. En bijaldien dit ook nog konde beweezen worden, zoo kan men van dit enkele ligchaam geenszins eene gevolgtrekking op alle anderen maaken". Daarbij koomt nog de gewigtige verzekering van den hoogleeraar gr én, dat eene geheel verfche op zich zelve, zonder falpeterzuur bereidde kwikkalk, geen zweem eener gedephlogifteerde lucht afgeeve. Hij vermoedt, met de grootfte waarfchijnlijkheid, dat lavoisier en alle anderen , terwijl zij de kwikkalk of een tijdlang aan de lucht lieten blootgefteld, of dezelve , van wegen haare buitengewoone moeilijke bereiding, van anderengekogt hebben, door eene met falpeterzuur bereidde kwikkalk bedrogen zijn , als welke voorzeker levenslucht levert (Ij. Lavoisier kon derhalven, de, vol. gens zijne verbeelding, in de metaalkalken getreden zijnde levenslucht, uit de metaal-kalken, de kwikkalk uitgezonderd, niet ten voorfehijn brengen. Dan, wat deedt hij?. Om zich uit deeze verlegenheid te redden, fmeedde hij de hypathefe: dat de, bij de herftelling der metaalen met koolengruis , verfchij- ( Bende Vaste Lucht, als nieuw ontftaan moete worden aangezien, en zij derhalven uit de verbinding

der

(/) Sytematifches Handbuch. §.2251. feq.

Gg 3