Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$A LAAUWE BADEN.

Wij weten, dat over het geheel de graad van verfterkende en levendigmaakende middelen naar den graad van levenskracht moet worden afgemeeten; dat een zwakke vonk door een te hevigen wind eerder uitgehluscht dan aangeblazen kan worden; en dat een zwak lighaam kan worden afgebroken door een' graad van prikkeling en verflcrking, welke een vaster lighaam wéldoet. Is het dus niet ten uiterften gewaagd bij een zoo teder zwak wezen een middel aantewenden, dat zelfs volwasfenen niet altijd zonder nadeel_ verdragen? Zekerlijk hebben het veele gelukkig uitgehouden; (gelijk blijkt uit de dompeling der Rus/en in de maar hoe menig een heeft het ook met zijn leven moeten betalen, waarvan treurige voorbeelden voorhanden zijn? ja wat nog meer is, het koud bad is niet alleen gevaarlijk, maar ook met ons tegenwoordig oogmerk ftrijdig : deszelfs voornaame werking is fterke famentrekking van de geheele oppervlakte, geweldige terugdrijving vau alle vochten naar binnen, prikkeling en fchudding; moet derhalven, bij een lig. haam dat zoo zwak is, en nog zoo weinig inwen« digo terugwerking heeft , eene ongelijke verdeeling der fappen en krachten , verftopping, ophooping (bijzonder in het hoofd , hetwelk alleen van den geweldigen indruk bevrijd is) niet het noodwendig gevolg zijn , in plaatfe van gelijkvormige ontwikkeling, verdeeling en opening, welke het laauwe had bewerkt, en waarop het hier voornamentlijk

aan?

Sluiten