Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

ger, en deste krachtiger aan de grondbeginzelen van deezen natuurlyken godsdienst te doen gedenken , zyn zy overééngekomen, om, op zekere vastgeftelde t) den , met hen eenige uitwendige oeffeningen te houden, welken zeer eenvouwig zyn, en waarvan het oogmerk ligt te bevroeden is.

Uit vrees, dat door den tyd hunne grond/lellingen zouden verbasteren, of hunne uitwendige godsdienst -oeffeningea met bygeloovige inftellingen overlaaden worden, hebben zy een' onder hun verzocht , de openlegging van het een en ander in eene gefchikte orde en in een kort beftek by een te verzamelen. Het is deeze verzameling, welke , door hun goedgekeurd, u thans aangeboden word. Het is deeze verzameling, welke, daar zy vreede, vriendlehap en eendragt in den boezem van verfcheiden huisgezinnen onderhoudt, reeds het geluk van eenige w yzen uitmaakt. —— Moge zy weldra dat van het geheele meuschdom uitmaaken ! * 3

Sluiten