is toegevoegd aan je favorieten.

De lof der Vriesen, met den dood van koning Willem, tweede graaf van Holland, Zeeland, en heer van Vriesland, treurspel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TRÈUftSPÉL. 3f

VYFDE TOONEEL.

Willem, Adelheide, Florisj lijfwachten.

FLgris, Koning tegengaande.

JTloor 't Zusterlyk vetwyt, op de verbindténïs Met Vlaandren, die zy denkt dat haar te fchaadlyki&

Willem, met deftigheid. Het voordeel van 't Gemeen moet zwaarder by riry weegen,

Pan 't Zusterlyk belang. Wy blyven u genèegen ; 'k Zal voor uw' Echtgenoot beftaan zoo veel ik kan', Doch vang, om u, noch hem, geen' nieuwen oorlog aiïj 'k Heb vyanden te veel, maar al te weinig vrinden. Laat ons alleen en tracht uw heerszucht in te binden»

. Adelheide. Dit zy myn Broederen, met nadruk, eerst gezegt; Zoo zy iets teekenen ten nadeel van myn' echt * Zymyner wanhoops Vuur in vlamme zullen fteekeij En dat ik, buiten hen , zal weeten my te wreekea!

ZESDE T Ö O N E E L>

Willem, Floris; Lyfwachte».

HWillem, tegen Floris. aar eerzucht gaat te ver. De Staaten ftaafl ray tOÏ Dat ik, met Vlaanderen, naar myn begeerte doe Den vrede geeve, ofwel op 't hevigst gakaffyden i Maar, wat ik onderneem , Zy willen nimmer lyde^ c * Dal