Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Commisfarisfen der Rotter damfche Vrienden; L Afdeel. 25 Hoogedel Gestreng Heer!

„ In de qualiteit, met welke wij ons, zedert eenigen tijd, door een „ aantal vrienden, binnen deze ftad, bekleed en vereerd hebben gezien „ ter verfchaffing van alle agrementen, in ons vermogen, aan de brave „ lrouppes en Marine van den Staat, tot hiertoe door diverfe bezor „ gingen geoccupeerd zijnde geweest, hebben wij ons genoodzaakt ge„ vonden, tot nadere gelegenheid uitteftellen de betooning onzer gevoe „ hgheid en erkentenis, bijzonder ook wegens den dapperen en op de „ wenfchehjkfte wijze geflaagden uitval , op den 15 der voorleden „ maand, op bevel van Uw Hooged. Geftr., onder aanvoering van de » He.?*e}\ Col/!wf> Rost en Muller, ondernomen; wij nemen dan de „ vrijheid zulks te doen, door deze, en tevens Uw Hooged Geftr te „ verzoeken, zich wel te willen chargeren, met de nevensgaande fomma „ van vijfhonderd vijfentwintig gulden, om van deze penningen , ten „ behoeve der manfchappen , welken deze gedenkwaardige expeditie „ onder het commando der gezegde Heeren Officieren, hebben ter uit „ voer gebragt, zoodanige dispofitie en verdeeling te maken , als Uw „ Hooged. Geftr., tot remuneratie dier verdienftelijke Krijgslieden, en „ verdere aanmoediging zal oordeelen te behooren.

„ Het zal ons aangenaam zijn , wanneer wij ons vereerd zullen zien „ met de kennisgeving van den ontvangst van deze, tevens te mogen „ vernemen , of er, door de gefneuvelden, in de ongelukkiglijk ffe. „ flaagde verdediging van de Klundert, weduwen of weezen zijn nagelaten „ geworden, en waar dezelven zich onthouden; ten einde aan zooda „ nige ongelukkigen, insgelijks, eenig douceur te kunnen doen toe

komen.

„ Na Uw Hooged. Geftr. in de protedie des Allerhoogften te hebben „ aanbevolen, hebben wij de eer met alle veneratie te zijn,

Hoogedel Geftreng Fleer!

Uw Hooged. Geftr. zeer gehoorzame Dienaars

Rotterdam D. T. van GROVESTINS.

22 April 1793. Qeteekend) G. GROENEVELT.

B. SUERMONDT.

Den Hooged. Geftr. Heere Lieut. Gener. van Boetzelaar, Gouverneur van de Willemftad, Klundert, enz. in de Willemftad.

Waarop wij ons, den 26 daaraanvolgende, vereerd vonden met het onderitaand antwoord:

Weledele Gestrenge Heeren!

Ik heb de vijfhonderd vijfentwintig gulden, welken Uw Weled-

G 2 ,, Geftr.

Sluiten