Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 20 )

hvaadenfchyn, waar mede deeze God en Godsdienst ontëerende Note eindigt, treft Directeuren niet, die gelyk in alles, zo ook in de verkiezing van hun Kerk-Zegel, zich wel degelyk daar voor gemyd hebben; maar ze treft met meer recht onze Partyën, die zich niet alléén niet voor den kwaaden fchyn gewacht, maar, door het invoeren en doordryven van allerhande fchadelyke nieuwigheden, het kwaad werklyk bedreeven , en daardoor eene meenigte hunner Geloofsgenooten genoodzaakt hebben, zich van hun af te zonderen.

Over den circulairen Brief van Bladz. 13. tot 15, door het gewoon Confiftorie, ter wederlegging van den onzen, aan alle onze Gemeenten in de Nederlanden en aan die in de Oost- en West-Indiën gezonden , zullen Directeuren zich niet uitlaaten, wyl 'er vervolgens wel gelegenheid zal gevonden Worden, over de zaaken, daarin vervat, te fpreeken. Zy behoeven flegts het weldenkend en oordeelkundig Publiek te errinneren, dat deftyl, waarin dezelfde gefchreeven is, den zelfden geest van verwaandheid en trotsheid verraadt, die den Tolerantendeezer eeuw zoo byzonder eigen fchynt te zyn, en in alle de voortbrengfcls, zo van het gewoon Confiltorie, als van de Generaale Kerkte** 1 ' Va"' ïy-

Sluiten