is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegen-bericht van directeuren der herstelde luthersche gemeente binnen Amsterdam, [...] tegen het Bericht van de generaale kerklyke vergadering hunner voorige gemeente, zich noemende: Toegedaan de onveranderde Augsburgsche geloofsbelydenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* )

meente-verder aan zich te' trekken en tegen de volflrekt belanglooze Voorftanders der zuivere Leer inteneemen , moeten geene fmaadredenen gefpaard , en van niets dan van Ophitfers , Verleiders , Bedriegers , en van adderen gift gefproken worden, en wat dergelyke fcheldwoorden meer zyn, zo ryklyk in de laatst uitgegeevene Predikatiën der befchuldigde Predikanten en in het bericht der Generaale Kerklyke Vergadering te vinden, waardoor men echter by onpartydigen en waarheidlicvenden des te meer de llegtheid zyner zaak aan den dag legt.

Na dat dus de Generaale Kerklyke Vergadering eerst de gevolgen der onlusten verhaald , en vervolgens op haare wyze de Verdediging van Directeuren wederlegd had, zal zy thans, volgens bladz. 35, de bronnen en oorzaaken dier onlusten ophaalen, maar vindt (welk eene wanorde, om den Leezer daardoor te verveelen, en van het waare oogpunt , waar uit de zaak befchouwd moet worden, aftebrengen !) echter vooraf goed, om de, veel vroeger dan de Verdediging uitgekomene, Redenen, &c. te beantwoorden. Zy doet hierby op bladz. 36 eene plechtige verklaaring, dat zy zich der Waarheid getrouw bevlytigen zal; maar hoe naauwkeu-

rig.