is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegen-bericht van directeuren der herstelde luthersche gemeente binnen Amsterdam, [...] tegen het Bericht van de generaale kerklyke vergadering hunner voorige gemeente, zich noemende: Toegedaan de onveranderde Augsburgsche geloofsbelydenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 225 )

Maar, behalven dit, hadden alle dé Lë» den deezer Vergadering, die zich tot Rech<ters over de gefchillcn in de Leer opwierpen;, en waarvan de meeste jonge onërvaarene Lieden waren, de verëischte kundigheden, om daarover te kunnen oordeelen en een beflisfend vonnis daarover te kunnen vellen? In de daad, men moest niet zo dikwerf in de gelegenheid geweest zyn, van eenige dier zogenaamde Rechters, over de Leer onzer Kerke te hooren fpreeken, om overtuigd te worden, hoe weinig zy 'er van verftaan, en hoe weinig lust en neiging by hun huisvest, om eene genoegzaame Kennis van de eigenlyke Leeringen onzer Kerke en van de verfchillen, in de laatfte jaaren daarover ontftaan, te bekomen. Het zyn , meestal, geheel andere, niets minder dan Kerklyke Per; foonen , dan Rechters over de Leer voegende, zaaken, waarop zy hunne opmerkzaamheid vestigen, en waarmede zy den tyd, van hunne bezigheden overfchietende, doorbreid gen. Voor zulke Rechters, die alle hunne gedeclareerde partyzucht zoo zichtbaar aart den dag gelegd hadden, en waarvan het een groot gedeelte aan de verëischte kundigheden ontbrak, om over zaaken, de Leer betreffende, behoorlyk te kunnen oordeelen, viel het den P be-