Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kort BEGRRYP.

Houwelykfche Voorwaarden te verzeilen.

9. Lat de woorden, Ha[l en vermenigvuldigt, by Godt tot dc eerfte Gehouwde gefptoken, Ictacht hebben van gebod.

■ o. Dat riiflcheii Adam ende Eva inden Luft-hovehouwelykfche by een-komfte is geweeft.

11. Dat eerbare weigeringe met heusheid gedaan, in 't gebruik des Houwelyks de Vrouwen beramelyk is,

ii. Dat de morgenffond tot de Voort teelinge beft is, (naar het oordeel van de Natuur-onder zotkers en Mediqynen) en de re dei.en waarom.

J-J Et tweede tron-geval is het Hmwelyk -van den artsVader Jacob n.tt Lea en Rachel.

Eu werd by de t'famenlprcker hierover in bedenking genomen :

i Of Jacob w el dede Rachel etn jonfte £ufter voor hem tot een Viou-vere verkiefen, ende dar om ha^r fchoonheidswille , waar ui' dan ryft de vrage, of men eigentlyk om fchoonheids wille een Wyf vermag te verkiezen.

2. Of Jacob aan Lea in 't ftuk van trouwen konde verftaan werden verbonden te zyn , ter zake van de gemeenfeuap van 't bedde met haat gepleegt. Waar uit dan onderzocht werd van wat werkingegemeenfehap van bedde i» oimer de jonge en ongehoade lieden,

;. Of Lea wel dede, haar by Jacob haarZufters Bruidegom 111 gemeenfehap van bedde te begeven. Waat op dan in bedenken komt, of Vtienden malkanderen een vootdeel vermogen af te zien 111 't ftuk van vr\agie, en hoe \erre.

4, Wat van Laban te gevoelen is, dat hy Jacob zyn oudfte Dochter Lea voor Rachel de jonglte cpiam toetefteken. En daar uit word aangemerkt, wat dw alingc, vallende oimrent dc perzoonen in deze gelegentheid , is uitbrengende.

<,. Of jacob we! dede Lea te behouden, ende Rachel noch benévens haat ten wyve te nemen. En word hier van de Polygamie, of;e het veel wyvig Houwelyk gehandelt.

J~J Et derde trou - geval is het Houwelyk, -van Qihnte! en •ytchft. En word by die gelegentheid aangewezen:

1. Dat mengeen Houwelyfcen dient ie gronden op gaven des hchaams, als fnellieid, zingen , fpringen, ende diergelyke.

1. Vorder werd gefprooken van Houwehken die men Houwelyken van State noemt, en hoe die dienen aan gegaan.

5. Wat van Kalebs maniere van doen te gevoelen ftaat in 'r bef eden van zyn Dochter: Enof men een Dochter als ecu prys

még

Sluiten