is toegevoegd aan je favorieten.

'sWerelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen. Van den zelven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Kort BEGRYP.

II E T

DERDE DEEL.

]-[ Et eerfte trou-geval h h

' Houwelyk yan Emma doel ter yan den Keizer Charle Mat ne, met Egmard des zelfs Secrt tarius.

Waar over in bedenking komt:

i • Of het een goeden raad i om tot een gewenfcht Houvve lijk te komen, zich rr.eefter t maken van de eerbaarheid vai <Je gecne die men ten Houwelyl verzoekt.

2. Dat veel geftrenge Vader de omeeringe van haare Dochter bard geftraft hebben.

5- Verfcheide exempelen daal ïoebygebragt.

4. Of een Vader zyn Dochter vermag te onterven, vermits dezelve buiten zijn weten, o( tekens zynen dank , haar met trou&elofte of by-flapen vctplior heefr. .

5. Of een Vader zijn Dochter kan beletten te trouwen met iemand aan dewelke zy haar verlooft heeft, zonderlinge als de Mof'te met byrflapen beveiligt

6. Aanmerkinge op 't bedryf vsn Eginard, en wat gevaar hem ïigtehjk hadde mogen overkomen Hit dezegelegendhcid.

•t J_J Et tweede is het Houwelyk yan Koning Uldrik, met Phty-

•■ ne Bocena.

Alwaar onderzogt word :

i. Ofgroote Pnncen wel doen

e zich met geringe l'trfoonen te verzeilen.

s 2. Of gelijkheid van gebreeken

- goed is tot eendragt van deGe-

: boude.

i 5 .Of het beter is dat een gierig, i een guiftig, een haaftig Man , neme een milde , een zuinige, een ; iangmoedige Vrouwe, dan of ; dezelve in «clykhnd vande gebreken met den anderen bchooren te ftaan.

4. Of ce n gezeten vaft gelaat een jonge Vryfter beter paft als Ichaamte: tn of zulks ook plaatlè heeft in HooffcheJongvrouwen,

5. Of men op betoog , ofwel op het oor, behoort een natuur te kiezen,en van de vordcre preuven, die vooreen Houwelyk dienen te gaan.

6. Wat van het Q£eeften (dar in lommige cjuartieren van Holland werd gelooft gebruikelyk zijn) re oordeelen is.

7. Of hy min zondigt, die met een fchoon , als die meteen mismaakt Yrouw-mcnlch zich omgaat. " . ± $

8. Be-