is toegevoegd aan uw favorieten.

'sWerelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen. Van den zelven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOUWELYK VAN DRIEN.

Was dit niet u bedryf by wylen gantfche dagen, Soo haaft als in het groen de Geiten neder lagen? Liet gy niet aan de Maagd dan weten u beklag* Gelyk de zoete Jeugd van alle tyden plag? t Is zeker, lieve Neef., al waar je zyt gekomen, Daar liebje nevens haar u zoet vermaak genomen.

De Jeugd van al het Land, en menig eerlyk MahV Ja 't bofch ook even zelfs dat heeft 'er kennis vaft, My komt hier in den zin, hoe niet te lang geleden> Ik van den naafteh berg kwam in het dal getreden.En hoe ik daar een Olm ontrent een beèke vond In wieiis bemofte fehors aldus gefcbj-even ftond^ Wctft aardig Boompje , haft; als gy Kuit éedêr fchieten j Dan zal ik mynen nSefiJeh ten Tijten eens genieten.

't Is nu een jaar gëleên dat gy de letters fneet, . Maar niemand buiten ons, die recht de gronden weet * Dies lacht gy menigmaal wanneer de jongftegaften, Met onbewufte geeft den handel ondertaftcn.

Sy flaan maar rta den zin, onkundig Van de zaak, En dat is (zoo ik weet) u beide groot vermaak. Nu zeg eens, lieve zeg, kont gy met reden klagen Van al te zwaren werk, of van de ftrengè dagen?

Ja vind men in het Land ook wel een ruftigMan, . Die zoeter tyd verdryf of leven wenfehen kan I Naar ik het ftuk begryp, gv klaagt van enkel weelde» 'k En weet geen Herders kind, dat bit zoo luftig fpeelde j Dat ooit zoo Vrolyk was en buiten alle dwang, Als gy in myn bedryf in zeven j^ren lartg. Maar zeg my dog een réis, wat heb ik dog bedreven. Dat gy my zoo beripft, zoo vinnig hebt bekeven? Heeft u die groote Mart, u Vader noit geleert, Dat gy een witter! baard of gryze koppen eert? Neen vriend, die wyze vorft van ieder een geprezen. Die heeft Van der jeugd al beter onderwezen: Maar gy loopt buiten fpoor door' jong en hevig bloed i ■ ik niet lydert kan, en gy niet dóeii en moét. Wel, kwant, ik zeg u dat: verbetert u manieren, En leert met recht gedult bedaagde Heden vieren;

F a WaSf