Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4&s OPKOMSTE De geeft oolc even zelfs heeft nood te zyn gevoed Soo lang hy met het lyf te zamen woonen moet. Al quam Apollo zelfs met zyn gezwinde gaften, Indien hy niet en had, zoo raoeft de Dichter vaften: Al wie niet med'en brengt als flechts een bloote Kunft Schoon dathy geeftig is, noch vind hy weinig gunfffl Van hier dan al te'maal die zyn gewoon te dichtdn, Voorditvermaard pinceel moet inkten penne zwichten j De weerde Schilder Kunft verdient met groote lof. Want boven haar vermaak zoo komt 'er voordeel of. | Ik winne machtig geld, ik maken groote ftukken, Ook weet ik op de plaat de Vorften uit te drukken: Hier dryfik handel med'en vry ipet groot gewin, En dat's een dienftig werk voor Huis en Huisgezirij Ik hebbe left myn kunft den Koning toe gezonden. Dies kreeg ik grooten dank en meer als duizend ponden J En nog een Ketting toe die om myn leden hingjj En driemaal om myn bals en om myn fchouders ging.j Een Dichter onder dies die had een Veers gefchreven, En dat was aan de Vorft door zeker Vriend gegeven; 't Gedicht was enkel geeft en van een hoogen toon, Maar hoort doch wat hy kreeg tot zyn verdiende loon t Ik zag een groene Krans gevlochten van laurieren, Die werd hem toe gebracht om hem te mogen eieren; Daar was een Wapen by dat hem den Koning fchohk Maar al dit Hoofs gewaai en is maar enkel pronk. Maar waarom lang verhaal! lk kan te zamen voegen, Datu, dat al het volk, dat Princen kan vernoegen, En da't ook boven dien my voordeel geven kan, En wie dit recht betragt dat is een handig man, Dat is een hoog verftand, en waard te zyn geprezen, Als by de Dichters zelfs ten vollen is te lezen. Gy daarom, waarde Maagd, ö eiercel van bet land! Bied my ook heden zelfs u trouwe regter hand: Ik zal dit aardig beeld van uwe jonge dagen, Aan d'eeuwe die ons volgt zoo kunftig over dragen, Dat uwe fchoone glans, ook over duizend jaar, Aan al het Koningryk zal wezen openbaar,

Dat

Sluiten