is toegevoegd aan uw favorieten.

Anecdoten wegens Rusland. In gemeenzame brieven geschreven uit Petersburg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 XVI. BRIEF.

JUPITER En het PAARD.

Eene Fabel. (Vertaald uit het Hoogduitsch van lessing.)

,, Vader der menfchen en der dieren", zeide het Paard, tot den throon van jupiter. naderende, „ men zegt van my, dat ik een der fchoonfte Die,, ren ben, waarmede gy de waereld verfierd hebt; ,, en eigenliefde doet my neigen, om te gelooven, „ dat het charadter rechtmaatig is, evenwel zoude, „ in fommige byzonderheden, myne gedaante vat„ baar zyn voor verbetering."

,, Van welke foort? Geef het my te kennen. Ik „ ben gereed tot het ontvangen van onderrichtiu„ ge," zeide de Vader van alles, en glimlachte.

„• Ik zou waarfchynelyk beter kunnen loopen," antwoordde het Ros, „ indien myne beenen langer ,, en dunner waren; een hals, gelyk dien van ee„ ne Zwaan zou beter fiaan; eene breedere „ borst zou myne kracht vermeerderen; en zou „ 'er, daar gy my gefchikt hebt tot het draagen „ van uwen lieveling, den Mensch, niet een na,, tuurlyke zadel op mynen rug kunnen groeien, ,, in plaatze van dien, met welken de welmeenende ,, ryder my belemmert?"

„ Heb geduld" hervatte jupiter, en fprak met eene ontzachlyke ftem het Woord der Scheppihge. Er*ftraalde leeven in het flyk; de werklooze ftof werd Ieevende ; bewerktuigde leden werden gevormd ;