is toegevoegd aan uw favorieten.

Anecdoten wegens Rusland. In gemeenzame brieven geschreven uit Petersburg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 XXXVTïL BRIEF,

d uitrende het grootfte gedeelte van zyn leeven, ge* woon is geweest met zyne handen te werken} en wiens verwachtingen naauwlyks ooit opklommen boven den genoegzaamen voorraad tot een fobcf beftaan, kan in verre na zo veel niet lyden door genoodzaakt te worden tot arbeid, op eene wyze, die na genoeg overcenkoomt met zyne gevvoone bezigheid, a!s de man, die in weelde en gemak is opgebragt. De kwistzieke kantoorbediende van eenen koopman kan zig fcftukög maaken aan dezelfde misdaad als een fteenkooldraager; maar het zou allerongenadigst zyn den eerstgemelden te veroordeclen tot het ondergaan van denzelfden lichaamïyken arbeid als den laatften. Den eenen ontbreeken volftrektlyk die gewoonten, met welke te verkrygen de andere zyne dagen heeft doorgebragt. Men zou, gemaklyk, gevallen kunnen onderftellen, in welke ftraffen van deeze foort geftrenger zouden zyn dan iets, dat de fchranderheid en wreedheid der menfchen in ftaat geweest is uit te denken. Men zou, wel is waar, eenen Rechter de vryheid kunnen laaten van onder- ' fcheid te maaken onder een aantal van misdaadigen, en aan elk derzelven den trap van ftrafïe op te leggen, welke hem voorkwam voegzaam en evenredig te zyn aan deszelfs wanbedryf, lichaamsgefteltenisfe en gewoone leevenswyze: maar, in eenen vryen Staat, wordt alle onderfcheiding van' zulken aart befchouwd als eene verregaande onbillykheid.

Eene Wet, derhalven, welke misdaadigers van

ee-