Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Ho )

ook gezalfden Priefter. Zie Michael: crit: tolk over Pf iio. pag: 472. Lange te vooren was den Jooden volgens de Propheeten een groote Koning van God beltemt en toegedacht uit het geflacht van David, en aan het volk onder zyn bewind grooten vrede, dat is, groot geluk, als het ware, een gouden eeuwe, toegezegt, en deeze Koning was nu eindelyk in den perfoon van Jesus van Nazareth verfcheenen, maar was door de Jooden verworpen en gekruift; en had niet gedaan, wat men van hem gehoopt had, hy had Israël uit Zyne verdrukking, uit de macht zyner vyanden, niet vcrloft, en aan het volk de verloorene onafhanklyk niet herftelt. Ziet Pfalm 72, ** 7- in zyne, 's Messias , dagen zal menigte des vredes, dat is, des geluks zyn, een gouden eeuwe, om dus te fprceken. Maar deeze gouden eeuwe had Jesus niet aangebracht aan zyn volk. Wy hoopten, zeggen de Emmaüsgangers,hy zoude Israël verlosfen : maar dit was door Jesus niet gefchied. Heere vroeg hem zyn aanhang, zult gy ter deezer tyd aan Israël de regeering wederhcrftellen; maar hy had ze aan Israël niet herftelt. God heeft ons, zeide Zacharias , uit den huize Davids in den Messias opgericht een hoorn des hcils , dat is, eenen fterken held en zegepraalenden overwinnaar, om ons door hem te vcrlosfen uit de hand onzer vyanden, en aller die ons haaien, ten einde God te kunnen dienen zonder vreeze alle ons leefdaa-

gen;

Sluiten