Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S DE gevaaren van den laster.

Eene onverwachte omdandigheid begunstigde dit goed voorneemen; ik hield het van mijnen pligt die gelegenheid niet te verzuimen, maar met ijver optevatten, dewijl ik daarin een nieuw hulpmiddel meende te ontdekken.

Sir walgarde , bevriend met mijne overledene Moeder legde bij uwen Vader een bezoek af , bij gelegenheid dat hij zig in de nabijheid zijns fends goeds bevond , en vernieuwde de kennis en vriendfchap die zij in hunne eerde jeugd gemaakt hadden: hij bleef eenige weinige dagen op mvs vaders erndig verzoek: hij zag mij, hij hoorde wie ik was" en bleef niet onkundig van mijne om Handigheden : ik had het genoegen van deezen eerlijken man dermaate te behaagen dat hij mij aanbood met zich naar London te neemen, en daar in zijn eigen huis als voor een bloedverwant voor mij te zorgen: 'ik deed deeze keuze niet zonder uwen Vader te hebben geraadpleegd , zonder met u mijne vriendin daarover gefproken te hebben; gij beiden danktet de Voorzienigheid voor dat mijn aandaand geluk, (zo noemdet gij het;) alles werd weldra gefehikt, en uw Vader betrouwde mij in de handen van den besten man, dien hij als zijnen bijzonderen vriend hoogachtte.

Ik zal hier niet aanroeren hoe mijn hart in tusfehen gedeld was : ach ! u , uw broeder , dit huis, alle mijne goede vrienden en bekenden te moeten vaarwel zeggen ! 't was mij bijna ondoenlijk; te meer daar ik voor mij geen de minste zucht heb , tot

Sluiten