Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 DE GEVAAREN VAN DEN LASTER.

„ voor haar." Ik had de tijd niet om hierop iet te a, twoprden , want men kwam zeggen dat liet bij Mevrouw dug was ; hij leidde mij in haar vertn Is ; zijne dochter ontmoette hem aan den ingang: omringd door een groot getal winkeliers , gaf zig weinig moeite om ons te ontvangen , en omhelsde harren \ ader met 20 veele koelheid, als of hij Hechts eene goede bekende van haar, en geenzins een liefhebbeud Vader geweest ware, die zij in ettelijke maanden niet gezien had.

'1 oen het mogelijk was tot Mevrouw te naderen, iet dat niet zeer gemaklijk viel , maar waartoe tijd cn geduld behoorde , boodt Sir iualgarde mij haar aan , als de dochter eener overledene bloedverwante van wie zij hem dikwijls had hooren lpreeken ; op ten veel zachter toon voegde hij 'er bij , terwijl de winkeliers hunne koopwaaren aan het lager eind der zaal bij elkander fcliikten, en zig bezig hielden : ,, Mifs fannij is dus lange op„ gevoed door Sir dorblai ; een man die, zonder „ rijkdommen te bezitten , het middel heeft ge„ vonden om nuttig te zijn, voor allen die toevlugt bij hem neemen ; zij heeft aan zijne zorgvuldi„ ge opvoeding wel beantwoord; hij ontving haar „ uit de armen eener dervende moeder, die meer ,, deugden dan fchatten bezat; en nu acht ik bet „ mijnen pligt te zijn voor haar alles te doen wat ,, mijne vriendfehap voor haare overledene ouders „ het recht heeft van mij te wachten : ik twijfel „ niet Mevrouw, of gij zult haar als eene aangenaa-

„ me

Sluiten