Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCH VOORSTEL;

Tf, eenen Nationaalen onderjland ter bevordering vm de gtwigtigfle. Bekngen des Nederlandfckn Volks.

WELMEENENDE LAND GEN OOTEN!

Niet Hechts de eèh öf ander waardig Vaderlander, maar vérfcheiden Uwer oprechtfte en kundigfte Vertegenwoordigers met veelenUwer braaftle en deftigfte Medeburgeren, zyn na lange en rype overwegingen, en uit overtuiging, dat de reeds 20 gelukkig gevorderde hoop tot eene volledige grondwettige herftelling, op alle mogelyke wyzen verder tot volmaaking behoort te worden aangemoedigd en ondërfteund, te raade geworden eene zeer gewigtige en dringende zaak aan alle weidenkenden in den Lande voor te dragen.

Al wie eenig bezef heeft van 'sLands goede zaak,erkent,dat dér zeiver beveiliging, voortgang1, voltooijing en grondvefting, onder Gods goedertieren Zeegen, inzonderheid van de twee vólgende Artikels afhangen:

7oor Eerste Daar van, dat alle weldenkende Regenten volgens een generaal Plan van Londs verbeetering en ten dien einde communicatief met elkander te werk gaan.

Ten 1* w e e d en : Daar van, dat door enierlingen Byfïand alle zodanige middelen altyd gereed en by de hand zyn, als ter beveiliging , voortzetting , voltooijing en grondvejling van 'sLands goéde zaak:, voljlrekt vereifcbt worden.-

| Gelyk het zeker is, dat eene Hartelyke Vereéni ging en «eene Coïhmumcativz Werkzaamheid van alle welmeenende Regenten, Jooral noodzakelyk is > zo is het ook aan den anderen kant niet minder Keker, dat het Poinèi van noodïge en- vereifchte middelen, den eenigen vasKen grondfïag kan uitmaken , op welken alle braave en onderling verBende Regenten en verdere Medeburgers met vrucht werkzaam Runnen ïyn. En dit is de reden, waarom wy hier tot eene ftukswyze opgave Bnoeten koomen van zaken, die Uwe welmeènendfte Vertegenwoordigers ■n Uwe meert werkzaarne Medeburgers, zedert eenigen tyd hinderlyk Hyn, en den gelukkigen voortgang van 'sLands Öpdaagende Vry», Beid telkens ftremmen, te weeten:

Sluiten