is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen, van sommige tydgenooten des zaligmakers.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8° UIT HBT DAG-BOEK

eenige Herders in den nacht der geboorte. Dit gaf weder op nieuw een algemeene (lof, om den Eeuwigen gezaemenlyk lof en dank'töetezwaeiën. Ballatfiraftron fmolt weg in vreugdetraenen. Ook onze Bedienden boogen zich , naer het voorbeeld hunner Heeren, voor den Wereltheerfcher. Maer de verhaelen van Jofeph en Maria verftonden zy niet. Ik merkte, dat zy zich zeer verwonderden over de armoede, welke hier in alles zichtbaer was; evenwel (tonden zy het kind onophoudlyk met opmerking aentezien. In eenen van hun, in Urnajon, die zich ook op den weg, toen wy de Star weder ontdekten, byzonder onderfcheiden had, vertoonden zich ook tans veele edele en groote aendoeningen en gemoedsbewegingen.

Wy namen affcheid van des Kinds Ouderen als van Vrienden , welke voor eeuwig onaffcheidbaer, voor eeuwig met ons verecnigd, waren in dezen Zoon des Allerhoogflen ; wy begaven ons nae den herberg , dien wy intusfehen hadden laten zoeken , en, onze harten ryklyk voor elkander uitgeftort, en , gezamenlyk rykvloeiënde dankzeggingen aen den Eeuwigen uitgeboezemd hebbende, begaven wy ons ter ruste. „Eere zy God in den „ Hoogen, Vrede op aerde, aen den menfehen „ een welbehagen! " was het (lot van ons gebed : „ Geloofd zy Jefus de Koning! " was onze laetfte nachtgroete. Ballatfiraftron en ik hadden aen eenige der Bedienden iets moeten verte