is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen, van sommige tydgenooten des zaligmakers.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sa VIT HET DAG-BOEK

ftond, 't geen ik zoo even fchreef; houdende geduuriglyk den valfchen en wecripannigen Vorst voor de gedachten , tot dat ik, vol van deze benaeuwende denkbeelden , weder in flaep viel, en op nieuws aen het droomen geraekte; doch op verre na niet zoo klaer en duidlyk, veel verwarder, en meer gelyk aen de gewoone droomen. Evenwel maekte ook deze droom eenen diepen en onuitwischbaeren indruk op mynen geest. Ik moet dus denzelvcn

ook opfchryven:

Ik zag, als door veele tyden heen, veele Koningen met bloote zwaerden , welke zich tegen elkander ten ftryde toerustten, met eene grimmigh'eit gelyk die van Herodes. Pas te voren hadden zy ook zeer vriendlyk gefproken tot lof van den nieuwgeborenen Koning; ook zag ik veele Priesters nevens en achter hun, die vol nyd hen ophitsten en met elkander twistten, — doch ook van ter zyden iets tot lof van Jezus fpraken. Hier en daer zag ik een, die treurde, en geen deel nam in den twist. Maer eindlyk hoorde ik een weeklagenden mensch juist die woorden bidden, welke ik bad in onze laetfte groote verlegenheit tusfchen Jerufalem en Bethlehem ; en terftond verfcheen hem de Star nog heerlyker dan ons. Daerna zag ik eenen Koning met een zoo vergramd gelaat, als dat van Herodes , welke luidkeels fchreeuwde ; „ Ik hebbe „ hem niet geëerd en ik zal hem niet eerén: " en ■terftond was 'er veel gedruisch en moordgefchrei

van.