Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136 Levensgevallen van

righcid, om tc zeggen , dat ik hem meer voordeel aanbragt, dan eenige zijner klerken; fchoon hun gewoone loon in de West-Indien , van zestig tot honderd ponden in 't jaar bedraagt.

Somtijds heb ik hooren zeggen, dat een Neger zijnen Meester de eerfte kosten niet weder op kan brengen ; doch niets kan verder van de waarheid af zijn , dan dit. Ik Hel vast, dat negen tiende deelen der handwerkslieden in de West-Indien, Negerflaaven zijn; en ik weet wel, dat de kuipers onder hun , twee dollars daags winnen; de timmerlieden desgelijks, en fomwijl meer ; • als ook de metfelaars , fmedcn , én visfchers, e. z. v. En ik heb veele flaaven gekend, wier Meesters hen voor geen duizend ponden zouden hebben willen afftaan. Indedaad , die Helling wederlegt zichzelve. Want indien ze waarheid was , waarom zouden dan de planters en kooplieden zulk een' hoogen prijs voor de fhaven betaalen ? en vooral, waarom zijn zij, die dit bcweeren, juist de gecnen die bet aller! fterkst tegen de affchaffing van den Slaavenhandel roepen? Zoo zeer is de mensch verblind, en tot zulke tcgenftrijdigheden Iaat hij zich door een kwaalijk geplaatst eigenbelang vervoeren! Ik ftaa ondertusfehen toe, dat de flaaven fomtijds, door gebrek aan noodig voedfel en kleeding, en daar bij al te zwaaren arbeid, en felle geesfelflagen, zoo zeer verzwakken , dat men ze als onnut wechjaagt, en in de bosfehen of op een' mesthoop Iaat omkoomen.

Meer

Sluiten